Vietlott Kenno

BẢNG ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG CHO KỲ 21678

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Điểm 0 4 7 5 0 5 0 6 0 0 0 3 0 20 5 2 11 2 9 2 12 3 9 0 0 6 1 0 4 0 8 1 0 0 3 14 1 0 1 7 2 6 0 0 9 2 3 1 6 2 0 0 13 2 2 0 1 5 0 10 0 13 0 6 5 3 2 14 2 4 2 0 6 6 2 1 0 6 1 7
Gan 0 4 5 4 3 5 1 5 0 0 0 2 0 14 4 2 5 2 7 1 8 4 3 0 0 5 1 0 2 0 5 1 0 0 5 8 1 0 1 5 1 2 0 0 6 3 2 1 2 1 0 0 6 2 3 0 2 3 0 5 0 7 0 3 4 4 2 7 2 3 2 1 2 5 3 2 1 5 2 8

CÁC SỐ ĐÁNG CHÚ Ý XỔ SỐ KENNO KỲ 21678

Xác suất xuất hiện cao nhất
14 20 14 17 11 5 21 12 8 36 14 8 53 13 6 60 10 5 62 13 7 68 14 7